Incl.
BTW
Klantenservice
+31 166 611 139
5 / 5
100% van 100
Toon alle 28 reviews
Zoeken

Vandaag t/m maandag 20-05 is onze showroom gesloten. Momenteel zijn we te bezoeken in stand D3 op The Art of Living Woon- en Designevent.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STYQX

Artikel 1: Geldigheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: STYQX, Koningsspil 1A, 4661 TW Halsteren, KvK 20168201
1.2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van STYQX.
1.3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en STYQX. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming.
1.4. Door aanvaarding van de offerte van STYQX accepteert opdrachtgever de voorwaarden van STYQX.
1.5. Door een bestelling te plaatsen in de webshop (styqx.nl) van STYQX accepteert koper de voorwaarden van STYQX.
1.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.7. STYQX zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2 : Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2.1. STYQX aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van STYQX onverlet.
2.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht. 

Artikel 3 : Verplichtingen van STYQX

3.1. STYQX verplicht zich het opgedragen werk en/of de te leveren producten naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren. 

Artikel 4 : Verplichtingen van de opdrachtgever / koper

4.1. De opdrachtgever / koper zorgt ervoor dat STYQX op afgesproken datum en tijd kan beschikken over; A: Indien van toepassing; de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van STYQX. B: De ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. C: Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en gereedschap. D: Elektriciteit, water en toilet.
4.2. In het geval dat er gebruik gemaakt wordt van de optie 'Montage aan huis' dient de opdrachtgever / koper de desbetreffende wanden en/of plafonds vrij te maken van loszittende delen (bijv. stuc, verf of behang) als ook geheel vlak, stofvrij, droog en vetvrij.
4.3. Opdrachtgever / koper is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 en lid 2 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
4.4. Indien de opdrachtgever / koper zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 5 : Offerte

5.1. Offertes zijn vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig.

Artikel 6 : Prijzen

6.1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de webshop of in de offerte. De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
6.2.Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 7 : Meerwerk

7.1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden of wat valt onder de optie 'Montage aan huis'. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
7.2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
7.3. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 : Levertijd

8.1. De levertijd van producten is maximaal 30 werkdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
8.2. De levertijd van diensten, zoals de  'Montage aan huis' is maximaal 180 werkdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 9 : Transport

9.1. Alle producten die vanuit STYQX geleverd worden, worden franco geleverd, mits het orderbedrag hoger is dan euro 250,00 en het afleveradres zich in Nederland bevindt. Waddeneilanden zijn hiervan uitgezonderd.
9.2. Overige transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.3. Transport van producten is altijd op eigen risico van de opdrachtgever.
9.4. STYQX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen aan producten die tijdens het transport opgelopen kunnen worden.

Artikel 10 : Onvoorziene kosten

10.1 STYQX is gerechtigd onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan STYQX toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever / koper.
10.2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
10.3. Indien STYQX vaststelt dat de montage niet uitgevoerd kan worden wanneer zij op de dag van montage aankomen op locatie, is STYQX genoodzaakt 30% van de montagekosten in rekening te brengen met een minimum van € 500,00. Dit betreft onder andere materialen die het uitvoeren van de montage blokkeren of vertragen, zowel op de wand als op de vloer. Dit geldt ook als er mensen op de werkvloer aanwezig zijn, waardoor STYQX niet voldoende ruimte heeft voor het verwerken en monteren van de producten.
10.4. STYQX is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 11 : Opschorting en intrekken

11.1 Indien de opdrachtgever / koper de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan STYQX toe te rekenen oorzaak, is STYQX gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
11.2. Indien de opdrachtgever / koper de opdracht intrekt, is hij verplicht de door STYQX reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
11.3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan STYQX als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 30% van de overeengekomen (montage) prijs.
11.4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen

Artikel 12 : Klaagtermijn en garantie

12.1 STYQX is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
12.2 Opdrachtgever / koper is verplicht meteen na de (op)levering van het werk of levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
12.3 Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan STYQX.
12.4.Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan STYQX schriftelijk worden gemeld.
12.5. STYQX dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
12.6. STYQX is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
12.7 Opdrachtgever / koper is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
12.8 Indien de opdrachtgever / koper wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal STYQX niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens STYQX te aanvaarden.
12.9 STYQX biedt enkel garantie op het door hun geleverde werk met een termijn van maximaal 12 maanden.
12.10 STYQX is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het loskomen van lijsten en elementen (alle producten die wij aanbieden) door de werking van het gebouw of door trillingen veroorzaakt door bijvoorbeeld langskomend verkeer.
12.11. De geleverde producten vallen altijd onder de fabrieksgarantie van desbetreffende fabrikant.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 14 : Betaling

14.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de factuur.
14.2. STYQX is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
14.3. Na deugdelijk in gebreke stelling is STYQX gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de wanbetaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
14.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van euro 115,00.
14.5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of een van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.
14.6. Zolang er niet of gedeeltelijk is betaald, blijft STYQX gerechtelijk en gemachtigd, de door haar geleverde en bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht verdere acties jegens wederpartij.

Artikel 15 : Ontbinding

15.1.Blijft een van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
A: in staat van faillissement geraakt
B: surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
C: zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever / koper wordt gelegd
D: bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever / koper.

Artikel 16 : Eigendomsvoorbehoud

16.1. STYQX behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Artikel 17 : Ruimte

17.1. Voor het monteren van alle producten dient de ruimte voor zover mogelijk vrij te zijn van meubilair, schilderijen, accessoires, etc. In ieder geval dient er overal minimaal 1 meter vrije ruimte te zijn gemeten vanaf de muren.
17.2. Indien er lijsten gedeeltelijk of geheel op het plafond gemonteerd moeten worden dient de ruimte geheel vrij te zijn van meubilair, schilderijen, accessoires, etc.
17.3. De ruimte dient vrij te zijn van stof en (bouw)afval.
17.4. De temperatuur in de ruimte dient minimaal 18 graden en maximaal 25 graden te zijn.
17.5. De luchtvochtigheid in de ruimte dient minimaal 40% en maximaal 70% te zijn.
17.6. In de ruimte moet het mogelijk zijn om producten op maat te kunnen zagen en in te lijmen. Indien dit niet mogelijk is in de ruimte waar de producten toegepast dienen te worden zal er een andere, op dezelfde etage gelegen, ruimte beschikbaar gesteld moeten worden om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Artikel 18 : Ondergrond

18.1. De muur en/of plafond dienen vlakdroogstof- en vetvrij te zijn, alsook vrij van mogelijk loszittende delen zoals behang en stucwerk.
18.2. Indien nodig, schuurt en reinigt de klant de ondergrond zelf.
18.3. De lijsten worden met de vorm van de wand en/of plafond mee verlijmt. Indien de ondergrond niet vlak is kunnen deze afwijkingen mogelijk zichtbaar worden en terug komen in de lijsten. Dit zal bij oplevering geaccepteerd moeten worden door de klant.
18.4. De klant dient zelf vast te stellen uit welk materiaal de ondergrond bestaat. Afhankelijk van het materiaal dient de klant de door STYQX geadviseerde lijm mee te bestellen.
18.5. De klant dient zelf vast te stellen of de ondergrond droog, vochtig of nat is. Afhankelijk van de vochtigheid van de ondergrond dient de klant de door STYQX geadviseerde lijm mee te bestellen.

Artikel 19 : Materiaal

19.1. Alle producten en lijmen dienen minimaal 24 uur vóór de montage te acclimatiseren in de ruimte waar het gemonteerd dient te worden.
19.2. De klant dient zelf rekening te houden met snijverlies van ca. 5 - 20 % bij het bestellen van de benodigde producten. Het snijverlies is afhankelijk van het formaat van de lijst en de hoeveelheid binnen- en/of buitenhoeken.
19.3. In het geval dat er te weinig materiaal besteld is, zal er een nieuwe bestelling geplaatst moeten worden alsook een nieuwe datum gereserveerd om het project af te kunnen ronden. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
19.4. De bestelde producten kunnen alleen gemonteerd worden als de mee bestelde lijm geschikt is voor de ondergrond.

Artikel 20 : Werktijden STYQX

20.1. De 'Montage aan huis' start 7.00 uur op uw locatie.
20.2. Exacte eindtijden van de 'Montage aan huis' zijn niet van te voren te bepalen, u dient er rekening mee te houden dat wij de gehele dag werkzaamheden kunnen uitvoeren, indien nodig ook in de avond. Uiteraard wordt dit tijdig op de dag van 'Montage aan huis' doorgegeven aan de klant.

Artikel 21 : Uitgesloten werkzaamheden

21.1. Ondergrond voorbereiden zoals o.a.: vlak maken, schuren, stof- en vetvrij maken, loszittende delen van stucwerk verwijderen en herstellen, behang verwijderen, etc.
21.2. Ruimte vrij maken van meubilair, schilderijen, accessoires, etc.
21.3. Overige werkzaamheden

Artikel 22 : Bereikbaarheid en voorzieningen

22.1. De locatie waar 'Montage aan huis' plaats dient te vinden moet bereikbaar zijn voor een bedrijfswagen.
22.2. In de nabije omgeving van de locatie dient parkeergelegenheid aanwezig te zijn; geen parkeergarage i.v.m. hoogte bedrijfswagen
22.3. Op de locatie waar 'Montage aan huis' plaats zal vinden dient elektriciteit, water en een toilet aanwezig te zijn.

Artikel 23 : Maatregelen coronavirus

23.1. STYQX houdt zich aan de door het RIVM geadviseerde maatregelen. Dit wordt ook van de klant verwacht.
23.2. De 'Montage aan huis' kan voortijdig gestopt worden op het moment dat er voor STYQX geen mogelijkheid is om veilig werkzaamheden uit te voeren op locatie. De onkosten hiervan dienen door de klant voldaan te worden voordat de 'Montage aan huis' op een later tijdstip voortgezet wordt.
23.3. De klant draagt zorg voor 1,5 meter afstand van de aanwezige personen tot personeel van STYQX.
23.4. De klant zorgt ervoor dat de ruimtes waar de 'Montage aan huis' plaats dient te vinden vooraf goed geventileerd zijn en tijdens de werkzaamheden ook geventileerd kunnen worden.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden van STYQX? Neem gerust contact op met onze klantenservice door een mail te sturen.