Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: STYQX, Koningsspil 1A 4661 TW te Halsteren, KvK 20168201
 2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van STYQX.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en STYQX. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van werk.
 4. Door aanvaarding van de offerte van STYQX accepteert opdrachtgever de voorwaarden van STYQX.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. STYQX zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. 

Artikel 2 : Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. STYQX aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van STYQX onverlet.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht. 

Artikel 3 : Verplichtingen van STYQX

 1. STYQX verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren. 

Artikel 4 : Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat STYQX op afgesproken datum en tijd kan beschikken over; A: Indien van toepassing; de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van STYQX. B: De ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. C: Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en gereedschap. D: Elektriciteit, water en toilet.
 2. Opdrachgever dient de desbetreffende wanden en /of plafonds vrij te maken van loszittende delen (bijv. stuc, verf of behang) als ook geheel stofvrij, droog en vetvrij. 
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 4. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

 Artikel 5 : Offerte

 1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.

Artikel 6 : Prijzen

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn incl. BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 7 : Meerwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
 3. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 : Levertijd

 1. De levertijd van producten is maximaal 30 werkdagen, tenzij anders overeengekomen in de offerte. 

Artikel 9 : Transport

 1. Alle producten die vanuit STYQX geleverd worden, worden franco geleverd.
 2. Overige transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Transport van producten is altijd op eigen risico van de opdrachtgever.
 4. STYQX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen aan producten die tijdens het transport opgelopen kunnen worden.

Artikel 10 : Extra onvoorziene kosten

 1. STYQX is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan STYQX toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
 2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
 3. STYQX is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 11 : Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan STYQX toe te rekenen oorzaak, is STYQX gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door STYQX reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
 3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan STYQX als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 30% van de overeengekomen (montage) prijs.
 4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

 Artikel 12 : Klaagtermijn en garantie

 1. STYQX is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan STYQX.
 4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan STYQX schriftelijk worden gemeld.
 5. STYQX dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
 6. STYQX is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
 8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal STYQX niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens STYQX te aanvaarden.
 9. STYQX biedt enkel garantie op het door hun geleverde werk, zoals omschreven in de offerte, met een termijn van maximaal 24 maanden.
 10. STYQX is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het loskomen van lijsten en elementen (alle producten die wij aanbieden) door de werking van het gebouw of door trillingen veroorzaakt door bijvoorbeeld langskomend verkeer.
 11. De geleverde producten vallen altijd onder de fabrieksgarantie van desbetreffende fabrikant.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 14 : Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de factuur.
 2. STYQX is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
 3. Na deugdelijk in gebreke stelling is STYQX gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €115,00.
 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 15 : Ontbinding

 1. Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
 2. in staat van faillissement geraakt
 3. surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
 4. zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
 5. bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 16 : Eigendomsvoorbehoud

 1. STYQX behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

 

Niet wijzer geworden? Neem contact met ons op.

 

Controleer alle velden, wellicht heeft u een verplicht veld niet of foutief ingevuld.